Українська література. Підручник. 8 клас Українська література. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Химия. Учебник 8 класс. (для русских школ) Химия. Учебник 8 класс. (для русских школ) 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Біологія. Підручник для 10 класу ЗЗСО. Рівень стандарту Біологія. Підручник для 10 класу ЗЗСО. Рівень стандарту 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Астрономия, 11 класс. Учебник. Академический уровень Астрономия, 11 класс. Учебник. Академический уровень 150,00 грн.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи. Основна мета підручника — сприяти формуванню базових астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу....

Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загально освітніх навчальних закладів «H@llo, Freunde!» Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загально освітніх навчальних закладів «H@llo, Freunde!» 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 5 класах загальноосвітніх шкіл. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість, відповідає віковим особливостям учнів, містить багато цікавих завдань, автентичних пісень і римувань. Виклад супроводжується яскравими ілюстраціями. Підручник є ск...

Литература русская и зарубежная. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Интегрированный курс. Литература русская и зарубежная. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Интегрированный курс. 150,00 грн.

Особенности учебника: - создает условия для активной деятельности на уроке и осознанной самостоятельной работы, формирует творческий подход к чтению обеспечивает реализацию компетентностного подхода к обучению через систему компетентностно ориентированных заданий к теоретическому материалу и художественным произведениям - содерж...

Русский язык (9-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) Русский язык (9-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий - Подача теоретического материала и практических заданий в виде небольших блоков - Наглядные условные обозначения и цветовое решение Наличие электронного приложения - Интернет-поддержка позволит: осуществить онлайн-тестирование по каждой теме ознакоми...

Українська література. Підручник 9 клас для ЗНЗ Українська література. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливості підручника: - створює умови для активної діяльності на уроці та свідомої самостійної роботи учнів - містить теоретичний матеріал та художні твори для текстуального вивчення - дає змогу втілювати компетентнісно орієнтований підхід до навчання через систему компетентнісно орієнтованих завдань до теоретичного матеріалу ...

Основи здоров’я. Підручник 9 клас для ЗНЗ Основи здоров’я. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливості підручника: - подання матеріалу невеликими блоками для полегшення його сприйняття - практична спрямованість змісту - алгоритми виконання всіх практичних завдань, передбачених програмою - українознавчий матеріал Інтернет-підтримка дозволить: - здійснити онлайн-тестування за кожною темою - ознайомитися з додатковими ма...

Німецька мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ Німецька мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Пiдручник вiдповiдае положенням Державного стандарту базової i повної загальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видання враховує Загальноєвропейськi рекомендацiї щодо мовної·iосвiти, новiтнi тенденцї методичної науки у свiтi....

Економіка  11 кл. ПІДРУЧНИК. Рівень стандарту. Академічний рівень Економіка 11 кл. ПІДРУЧНИК. Рівень стандарту. Академічний рівень 150,00 грн.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі «Економіка. Профільний рівень» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Підручник складається з дев’яти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Від...

Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливості підручника: - можливість пройти онлайн-тестування за кожною вивченою темою, що допоможе підготуватися до майбутнього ЗНО - застосування найсучаснішої скрайб-технології для пояснення навчального матеріалу: одночасно залучаються різні органи чуттів, а також уява учня — це сприяє кращому розумінню та запам’...

Русский язык (5-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) Русский язык (5-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий - Подача теоретического материала и практических заданий в виде небольших блоков - Наглядные условные обозначения и цветовое решение Наличие электронного приложения Интернет-поддержка позволит: осуществить онлайн-тестирование по каждой теме ознакомить...

Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів: - Тексти та ілюстрації для мотивації навчальної діяльності - Алгоритми розв’язання основних типів фізичних задач - Завдання для самоперевірки - Домашні експериментальні завдання - Покрокові описи лабораторних робіт - Тематичне узагальнення і систематизація матеріалу - Приклад...

Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Пiдручник вiдрiзняє наявнiсть таких матерiалiв: - завдання на актуалiзацiю знань до кожного параграфа приклади практичного застосування набутих знань - система вправ для закрiплення практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами - покроковi алгоритми виконання практичних робiт lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйснити ...

Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливостi пiдручника: - Актуалiзацiя знань на початку кожного роздiлу. Приклади практичного застосування набутих знань - Система вправ для закрiплення навичок роботи за комп’ютером - Питання для самоперевiрки за кожною темою Покроковi описи практичних робiт Енциклопедичнi сторiнки lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйсни...

Алгебра  8 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести Алгебра 8 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести 12,00 грн.

Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 8 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести. У виданні наведено самостійні та контрольні роботи для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Посібник буде корисним під час роботи на уроках математики, а ...

Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) 150,00 грн.

Структура підручника Навчальний матерiал - основний матерiал - додатковий матерiал - приклади практичного застосування знань - вправи для самостiйного виконання - запитання для перевiрки знань - Практичнi роботи - Комп’ютерний словник - Алфавiтний покажчик Особливостi пiдручника - Дворiвневiсть подання теоретичного матерiа...

Алгебра  7 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести Алгебра 7 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести 12,00 грн.

Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 7 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести. У виданні наведено самостійні та контрольні роботи для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Посібник буде корисним під час роботи на уроках математики, а ...

Физика. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Физика. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Учебник отличает наличие таких материалов: - Тексты и иллюстрации для мотивации учебной деятельности - Алгоритмы решения основных типов физических задач - Задания для самопроверки - Домашние экспериментальные задания - Пошаговое описание лабораторных работ - Тематическое обобщение и систематизация материала - Примеры практическо...

отобразить все

Учебники

Иностранные языки, История, Алгебра и Геометрия, Экономика, Музыка — изучение этих школьных дисциплин по учебникам облегчают получение основных знаний. Данные учебники отвечают требованиям «Государственного стандарта базового и полного среднего образования». Они утверждены МОН Украины и содержат полный курс материалов, соответствующие заявленным классам. Ученики и педагоги найдут в учебниках теоретический материал и практические задания, схемы решения упражнений с примерами, контрольные и самостоятельные работы. Тексты и задания составлены таким образом, чтобы активизировать познавательно-когнитивные процессы, повысить мотивацию школьников к изучению школьных дисциплин. Пособия помогут учащимся усвоить содержание фундаментальных явлений. Например, учебник по экономике познакомит учеников с экономическими процессами и явлениями - спросом, предложением, ценой, эластичностью спроса и предложения, рыночными доходами, формами денег и рыночной инфраструктурой. Учебники предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Уважаемые педагоги и родители, ваши заказы мы отправим сразу же после обработки оператором, по указаному адресу не только в пределах Украины, но и в другую страну. Об условиях международной доставки вам расскажет оператор call-центра. Приятных и полезных покупок!